General Data Protection Regulation

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Începând cu data de 25.05.2018 devine aplicabil Regulamentul general al Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în cele ce urmează și “Regulamentul”). Scopul principal al Regulamentului constă în asigurarea unui nivel crescut de protecție a datelor cu caracter personal precum și crearea unui cadru de încredere astfel încât dumneavoastră să aveți posibilitatea de a deține controlul asupra propriilor date. 

RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER (“Renomia”) vă aduce la cunoștință pe această cale următoarele informații esențiale privitoare la drepturile pe care le aveți în conformitate cu dispozițiile Regulamentului:

1. Ce date cu caracter personal prelucrăm?   

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de pe copiile cărților de identitate sau alte documente de identificare, adresa de reședință, adresă de e-mail, număr de telefon, date despre sănătatea dumneavoastră, atunci cand este cazul, precum și orice alte date necesare în vederea furnizării serviciilor sau produselor noastre. 

În situația în care, în vederea încheierii unui contract de asigurare / poliță de asigurare, sunt necesare și date cu caracter personal ale unor terțe persoane avem rugămintea să comunicați o copie de pe prezenta informare și persoanei în cauză iar în conformitate cu dispozițiile Regulamentului aveți obligația să obțineți consimțământul acestei persoane. Atunci când terța persoană este un minor obținerea consimțământului se va da de către părintele sau tutorele minorului. 

2. În ce scop colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt colectate: (i) în scopul încheierii de polițe de asigurare sau contracte de asigurare, (ii) în vederea executării în bune condiții a obligațiilor asumate prin contractele de asigurare / polițele de asigurare precum, enumerăm cu titlu de exemplu, instrumentarea și soluționarea daunelor, exercitarea dreptului de regres, (iii) pentru reînnoirea contractelor de asigurare / polițelor de asigurare. Fără a avea aceste date cu caracter personal ne aflăm în imposibilitatea de a încheia contractele de asigurare sau polițele de asigurare cu dumneavoastră și în consecință nu veți putea beneficia de serviciile noastre. 

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și în vederea îndeplinirii unor obligații ce rezultă din dispozițiile legale aplicabile sau în conformitate cu cerințele altor autorități publice locale sau centrale precum și în conformitate cu cerințele ASF.

Pentru situațiile în care scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este marketingul și/sau scopurile statistice, datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate decât în cazul în care avem consimțământul dumneavoastră prealabil exprimat în acest sens. 

3. Drepturile pe care le aveți în baza Regulamentului. 

  1. Dreptul de acces al persoanei vizate. În vederea exercitării dreptului de acces puteți oricând să ne contactați cu o solicitare în acest sens în vederea obținerii un raport al datelor cu caracter personal. Ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail dpo@renomia.ro  sau la adresa sediului social din Bucuresti, METROPOLIS CENTER, Strada Grigore Alexandrescu 89-97, Corp A, Etaj 6, Sector 1, Bucuresti 011736.
  2. Dreptul de rectificare. Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificări sau necesită a fi completate. 
  3. Dreptul la ștergere. Aveți dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal după cum urmează: i) atunci cand datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, ii) dacă doriți să vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, iii) dacă doriți să formulați obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, iv) sau dacă datele cu caracter personal au fost procesate în mod ilegal sau o dispoziție legală în vigoare impune ștergerea acestora.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: i) acuratețea datelor personale este contestată, ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, dar solicitați în schimb restrictionarea utilizării acestora, iii) Renomia nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar dumneavoastră solicitați restricționarea prelucrării pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi, iv) vă opuneți prelucrarii în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament până la verificarea dacă temeiurile legitime ale Renomia prevalează asupra celor ale dumnevoastră.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul să solicitați transferarea datelor cu caracter personal către o terță persoană. 
  6. Dreptul la opoziție. Aveți dreptul de a vă opune oricând, din motive care au legătură cu o situație particulară, la prelucrarea datelor personale, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6 (1) din Regulament. 
  7. Dreptul de a retrage consimțământul. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, acolo unde datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului.
  8. Dreptul de a formula o plângere autorității de supraveghere. În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră legitime în legătură cu operațiunile de prelucrare a datelor personale au fost încălcate, vă puteți adresa cu o plângere în acest sens Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România.

4. Către cine transmitem datele cu caracter personal? 

În anumite situații, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale în bune condiții și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt comunicate și unor terțe părți, după cum urmează, enumerăm cu titlu de exemplu: (i) consultanților externi care ne acordă consultanță sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor precum și organelor judiciare din țară sau autorităților publice centrale și locale, (ii) instituțiilor financiar bancare, (iii) societăților de asigurare și reasigurare cu care ne aflăm în relații contractuale în legătură cu prestarea serviciilor de asigurare, (iv) furnizorilor de servicii percum prestatorii de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și / sau electronic, prestatorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii privind transmiterea comunicărilor de marketing, prestatorilor de servicii în domeniul sănătății și medicinii.

5. Cât timp sunt stocate datele cu caracter personal? 

Renomia va prelucra datele cu caracter personal pe întreaga durată a contractului de asigurare / poliței de asigurare la care se va adăuga perioada de timp necesară pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din contractele de asigurare / polițele de asigurare. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal sunt șterse sau anonimizate cu excepția acelor date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse.

6. Protejarea datelor cu caracter personal. 

Renomia aplică un cadru intern de politici și standarde minime privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal precum și pentru a asigura cadrul necesar prelucrării acestora.